Regulamin sprzedaży usług i produktów za pośrednictwem serwisu internetowego - Grażyna A. Adamska

Regulamin sprzedaży usług i produktów za pośrednictwem serwisu internetowego

 §1
Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa grazynaadamska.pl, pod adresem internetowym 
  http://grazynaadamska.pl/mentoring/ 
  prowadzi sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem Internetu.
  Administratorem strony jest Grażyna A. Adamska, prowadząca firmę Soul’s Transformation LTD 137 County Road, Walton, Liverpool, L4 3QF, United Kingdom
 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Soul’s Transformation LTD, Grażynę A. Adamską, zwaną dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej.

 §2
Definicje

      Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Strona internetowa – sprzedaż usług i produktów prowadzonych przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://grazynaadamska.pl/mentoring/
 2. Sprzedawca – Grażyna A. Adamska, Soul’s Transformation LTD 137 County Road, Walton, Liverpool, L4 3QF, United Kingdom
 3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Strony internetowej
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Strony internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny na Stronie internetowej produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Operator płatności – System płatności PayPal oraz system płatności TPay.
 9. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Strony internetowej

 §3
Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: konsultacje@grazynaadamska.pl
 2. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski 57 1050 1025 1000 0090 3108 9197.

 §4
Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Strony internetowej oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Strony internetowej. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Strony internetowej.

 §5
Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Strony internetowej oraz składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Strony możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Z uwagi na to, że Produkty i Usługi są elektroniczne na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt lub Usługę widniejącą na Stronie internetowej. 

 

 §6
Zasady składania Zamówienia

      W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam”.
 2. Wpisać imię i nazwisko oraz adres email.
 3. Zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu.
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk „Następny krok”
 5. Potwierdzić zamówienie, dokonując płatności.

 §7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient korzysta z metody dostawy w przypadku produktów niematerialnych/cyfrowych – drogą elektroniczną
 2. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
  – płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  – płatności elektroniczne,
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Strony internetowej i w formularzu zamówienia.

 §8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  • wybrać Produkt lub Usługę do koszyka, klikając przycisk „Zamawiam”,
  • z widoku procesora płatniczego, do którego zostanie przekierowany, wypełnić pola: „imię i nazwisko” oraz „adres email”,
  • zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu,
  • kliknąć w przycisk “Następny krok”, aby dokonać płatności.
  • Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dostarczenie treści cyfrowych w postaci wzorów dokumentów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także potwierdzeniem o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę internetową skąd będzie mógł pobrać Produkt. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  W przypadku zakupu Usługi, Klient w przeciągu 12 godzin dostanie emaila z informacją kiedy zostanie ona wykonana.
 3. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym na Stronie internetowej.

 §9
Reklamacje

 1. Z uwagi na charakter sprzedawanych Produktów i Usług oferowanych za pośrednictwem  Strony internetowej informujemy, iż zakup jest ostateczny i nie przysługuje od niego prawo zwrotu środków chyba, że utwory zakupione są wadliwe.
  Utwór wadliwy to taki, którego treść, bądź ścieżka dźwiękowa jest nieczytelna bądź zniekształcona.
  Jeśli uważasz, że masz prawo do otrzymania zwrotu środków, prześlij swoją prośbę wraz z uzasadnieniem na adres: konsultacje@grazynaadamska.pl

 §10
Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: http://grazynaadamska.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

 §11
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę internetową zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Data publikacji regulaminu 25 maja 2018r.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.